СТАТУТ

Черкаського фізико-математичного ліцею

Черкаської міської ради Черкаської області

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) м. Черкаси, створений у 1993 році та перейменований на Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2005 №7-150, знаходиться у комунальній власності.

1.2. Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) (далі - ліцей) - є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах державного казначейства України, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3. Засновником (власником) ліцею є Черкаська міська рада, уповноваженим органом управління освітою – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (далі – Департамент).

1.4. Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, відродження та примноження інтелектуального потенціалу України, надання можливостей учням здобути знань понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкриття та сприяння реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

1.5. Головними завданнями ліцею є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- забезпечення на основі високоякісної підготовки з природничо-математичних наук універсальної гармонійної освіти учнів, без обмеження можливостей майбутньої спеціалізації в різних галузях людської діяльності.

1.6. Ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.8. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством, державою та власником за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб‘єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.9. У ліцеї визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів: математика, фізика, інформатика, англійська мова.

1.10. Ліцей має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- надавати платні додаткові освітні послуги.

1.11. У ліцеї створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів (кафедри) математики та інформатики, природничих дисциплін, гуманітарних дисциплін, соціальна та психологічна служба.

1.12. Учні гімназії забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками відповідних органів охорони здоров`я у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.13. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

1.14. Ліцей є загальноосвітнім закладом третього ступеня. Ліцей функціонує у складі I-IV(V) курсів (відповідно 8 – 11(12) класи загальноосвітньої школи) та може мати в своєму складі загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання, за умови їх відповідного фінансування.

1.15. Індивідуальне, прискорене, навчання та навчання екстерном у школі організовуються відповідно до вимог та порядку визначеному чинним законодавством України..

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою ліцею.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план ліцею погоджується радою ліцею і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та річний режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, здобуття освіти у формі екстернату відповідно до чинного законодавства. За рішенням педагогічної ради та погодженням з департаментом освіти та гуманітарної політики у ліцеї може бути запроваджена дистанційна форма навчання.

2.5. До ліцею зараховуються учні за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До класів (курсів) ІІІ ступеня навчання зарахування здійснюється за конкурсом. Конкурсний відбір проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України. Правила прийому до ліцею схвалюються радою ліцею та педагогічною радою, затверджуються директором за погодженням з управлінням освіти міськвиконкому. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Бажаючим учням надається право і створюються умови для прискореного закінчення ліцею, здобуття освіти екстерном.

2.6. Учні класів ІІІ ступеня навчання, що мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного профільного предмета за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися з ліцею, про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється Департамент. За сприяння органу управління освітою учень переводиться на навчання до іншого загальноосвітнього закладу.

2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються ліцеєм в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня. Його тривалість обусловлюється виконанням навчальних програм і становить у класах ІІ-ІІІ ступенів навчання 190 робочих днів. Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з органом управління освітою з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю ліцею запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом та державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ліцею і затверджується директором.

Тижневий режим роботи ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів ліцею визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 за № 924/27369.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 №1547 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.02.2015 за №157/26602.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь ліцею, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні ліцею – атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні учні нагороджуються похвальними грамотами, листами, золотою та срібною медалями згідно чинного законодавства, а також може здійснюватися їх матеріальне заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

3. Учасники навчально-виховного процесу.

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ліцеї є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психолог, бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

- брати участь в обговоренні і вносити пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,в обсязі не меншому, ніж визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни. 

Учні ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб які їх замінюють до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.5. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; 
- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; 
- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; н
- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; 
- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 
- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством; 
- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов‘язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8 Педагогічні працівники зобов‘язані:

- сприяти зростанню іміджу ліцею;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу; 
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 
- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, 
умови трудового договору (контракту);
- брати участь у роботі педагогічної ради; 
-виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; 
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; 
-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; 
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; 
- вести відповідну документацію. 

3.9. У ліцеї обов‘язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п‘ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов‘язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою; директора ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ліцею;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ліценю та у відповідних державних, судових органах;

3.12 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов‘язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров‘я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім‘ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13 Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в ліцеї;

- керувати учнівськими об‘єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ліцею;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов‘язані:

- дотримуватися статуту ліцею, Правил трудового розпорядку, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління ліцеєм

4.1. Управління ліцеєм здійснюється його засновником через департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор ліцею та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Директор ліцею:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно гігієнічних та проти пожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном ліцею і коштами;

- видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників ліцею;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу вибираються від таких трьох категорій:

- працівників ліцею – зборами трудового колективу;

- учнів ліцею другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників ліцею 7, учнів 7, батьків і представників громадськості 7.

Термін їх повноважень становить один навчальний рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради ліцею, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду ліцею, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради ліцею;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської

діяльності ліцею;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу,

- розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.4. У період між конференціями діє рада ліцею.

4.4.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об`єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;

- розширення колегіальних форм управління ліцеєм;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов`язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.4.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально–виховного процесу у взаємодії з сім‘єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в ліцеї;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв‘язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.4. Рада ліцею діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту ліцею, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків, або осіб, які їх заміняють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.

4.4.5. Очолює раду ліцею голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6. Рада ліцею:

- організовує виконання рішень конференцій;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільного з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;

- затверджує режим роботи ліцею;

- сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов‘язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.5. При ліцеї за рішенням конференції створюється і діє піклувальна рада.

4.6 Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов‘язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у ліцеї;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно – спортивної;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників ліцею;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв‘язків між родинами учнів та ліцеєм.

4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди директора ліцею. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило , не менш як чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади,директора ліцею, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної;

- залучати додаткові джерела фінансування ліцею;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ліцею;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею і затверджується управлінням освіти міськвиконкому.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор ліцею.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання::

- Удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режим роботи ліцею;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база.

5.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ліцею.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів засновника (власника).

5.2. Майно ліцею може належати йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту ліцею та укладених ним договорів.

5.3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база ліцею складається із навчальних кабінетів, спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

5.6. Ліцей має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність.

6.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису ліцею є:

- кошти засновника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання додаткових освітніх платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання (за згодою власника);

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.082010№ 796;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3. Кошти, отримані ліцеєм з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом

6.4. Доходи (прибутки) або їх частини та майно ліцею не підлягають розподілу серед (засновників) членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (статутом).

6.5. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Ліцей у процесі провадження фінансової діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу.

6.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.7. Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об‘єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю ліцею.

8.1. Державний контроль за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відповідні органи управління освітою.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов‘язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов‘язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація ліцею.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею приймає засновник (власник).

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду­­ ─ ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.У випадку реорганізації права та зобов’язання ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4.У разі ліквідації ліцею (у результаті його ліквідації, злиття, поділу приєднання або переутворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу відповідного бюджету.

Кiлькiсть переглядiв: 2120

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 15 Квітня 2021

Цей сайт безкоштовний!